ថ្ងៃទី 30/March/2017, 8:34 am

មើលអោយជាក់ចាំញាក់ចញ្ចើម កុំវាយតម្លៃមនុស្សតែសំបកក្រៅ មនុស្សមិនត្រូវមើលងាយមនុស្សនោះទេ ធ្វើបុណ្យទាន់មានឱកាស

ចំណេះដឹង · 18/December/2016, 1:07 am
Loading...
អត្តបទពេញនិយម